ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – ΑΔΑ: ΨΝΥΘ46907Θ-ΖΙΞ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Ημερομηνία: 29/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/06/2023 14:51:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΥΘ46907Θ-ΖΙΞ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου