ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 26/2023 Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV: 33696500-0)» για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χαλκίδας για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 1.492.754,85€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 1.851.016,02€ (497.584,95€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 617.005,34€ ανά έτος). – ΑΔΑ: ΨΝ6Η46907Θ-ΙΒ4

Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 26/2023
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια:
«ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
(CPV: 33696500-0)»
για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χαλκίδας για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 1.492.754,85€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 1.851.016,02€ (497.584,95€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 617.005,34€ ανά έτος).
Ημερομηνία: 14/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/06/2023 08:10:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝ6Η46907Θ-ΙΒ4
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου