Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.72/2023 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια "ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ " από την εταιρεία ΑΡΗΤΗ ΑΕ (ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ 584) – ΑΔΑ: ΨΛΕΠ46907Θ-ΜΣΜ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.72/2023 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια "ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ "
από την εταιρεία ΑΡΗΤΗ ΑΕ (ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ 584)
Ημερομηνία: 07/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/06/2023 10:37:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΕΠ46907Θ-ΜΣΜ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου