ΧΕ-1200 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4999/2022 Αρθ.69 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 2/15-02-2023 ΘΕΗΔ13 – ΑΔΑ: ΨΚΙ346907Θ-2ΧΤ

Θέμα: ΧΕ-1200 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4999/2022 Αρθ.69 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 2/15-02-2023 ΘΕΗΔ13
Ημερομηνία: 27/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/07/2023 11:18:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΙ346907Θ-2ΧΤ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου