ΧΕ-1289 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ Ε.Σ.Υ. ΣΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: ΨΚ6Θ46907Θ-ΝΥ9

Θέμα: ΧΕ-1289 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ Ε.Σ.Υ. ΣΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 30/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/07/2023 13:37:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚ6Θ46907Θ-ΝΥ9
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου