Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.130/2023 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ " από την εταιρεία ΤΕΜΑΚ ΑΕ ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ 1024/2023 – ΑΔΑ: ΨΙΘΔ46907Θ-Ι5Ε

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.130/2023 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ "
από την εταιρεία ΤΕΜΑΚ ΑΕ ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ 1024/2023
Ημερομηνία: 09/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/06/2023 14:33:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΘΔ46907Θ-Ι5Ε
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου