ΧΕ-1297 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. ΜΗΝΟΣΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: ΨΙ8746907Θ-ΗΥ6

Θέμα: ΧΕ-1297 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. ΜΗΝΟΣΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 30/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/07/2023 13:33:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙ8746907Θ-ΗΥ6
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου