Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.255/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΣΥΡΙΓΓΕΣ " από την εταιρεία V &L VIOLAK AE ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ 72 – ΑΔΑ: ΨΗ3Ζ46907Θ-Ο3Ο

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.255/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΣΥΡΙΓΓΕΣ "
από την εταιρεία V &L VIOLAK AE ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ 72
Ημερομηνία: 14/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/06/2023 13:42:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗ3Ζ46907Θ-Ο3Ο
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου