ΧΕ-972 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4958/2022 Αρθ.37 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 23/17-10-2022 Θ2 , CLAWBACK Β ‘ 2021 (44923.07) – ΑΔΑ: ΨΦΘΑ46907Θ-ΙΙΖ

Θέμα: ΧΕ-972 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4958/2022 Αρθ.37 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 23/17-10-2022 Θ2 , CLAWBACK Β ‘ 2021 (44923.07)
Ημερομηνία: 07/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/06/2023 12:41:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΘΑ46907Θ-ΙΙΖ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου