ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 11 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. – ΑΔΑ: ΨΦΓΣ46907Θ-ΣΝΕ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 11 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.
Ημερομηνία: 14/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/06/2023 14:30:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΓΣ46907Θ-ΣΝΕ
Είδος: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Λήψη αρχείου