ΧΕ-963 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1994/2022) – ΑΔΑ: ΨΔΚΗ46907Θ-ΒΟΙ

Θέμα: ΧΕ-963 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1994/2022)
Ημερομηνία: 06/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/06/2023 14:48:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΚΗ46907Θ-ΒΟΙ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου