ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 244/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΔΑ: ΨΔ9746907Θ-ΧΦ3

Θέμα: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 244/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Ημερομηνία: 26/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/06/2023 14:55:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔ9746907Θ-ΧΦ3
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου