ΧΕ-1092 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4975/2022 Αρθ.65 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 27/12-12-2022 ΘΕΗΔ8 , CLAWBACK Β ‘ 2021 (25511.51) – ΑΔΑ: ΨΑΔΜ46907Θ-14Κ

Θέμα: ΧΕ-1092 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4975/2022 Αρθ.65 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 27/12-12-2022 ΘΕΗΔ8 , CLAWBACK Β ‘ 2021 (25511.51)
Ημερομηνία: 20/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/07/2023 09:45:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΔΜ46907Θ-14Κ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου