ΧΕ-1011 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: Ψ9ΔΒ46907Θ-ΩΨΧ

Θέμα: ΧΕ-1011 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 16/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/06/2023 14:35:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΔΒ46907Θ-ΩΨΧ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου