ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΕΠΑΣ ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ – ΑΔΑ: Ψ8ΞΣ46907Θ-9Ο1

Θέμα: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΕΠΑΣ ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Ημερομηνία: 19/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/06/2023 14:03:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΞΣ46907Θ-9Ο1
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου