Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: Ψ5ΙΑ46907Θ-9ΟΥ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 14/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/06/2023 08:19:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΙΑ46907Θ-9ΟΥ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου