Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.104/2023 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΤΕΠ " από την εταιρεία ΚΥΤΙΝΟΣ ΧΡ ΗΛΙΑΣ ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ 420/2023 – ΑΔΑ: Ψ4ΒΓ46907Θ-Δ6Γ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.104/2023 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΤΕΠ "
από την εταιρεία ΚΥΤΙΝΟΣ ΧΡ ΗΛΙΑΣ ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ 420/2023
Ημερομηνία: 09/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/06/2023 14:30:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΒΓ46907Θ-Δ6Γ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου