ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΚΑΡΟΛΑΣ – ΑΔΑ: Ψ4Ψ946907Θ-ΞΣΗ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΚΑΡΟΛΑΣ
Ημερομηνία: 09/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/06/2023 12:15:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4Ψ946907Θ-ΞΣΗ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου