Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 11/24-05-2023(θ ΕΗΔ4) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου με θέμα έκδοση ΧΕΠ από 01-07-2023 έως 31-12-2023 με ημ/νια απόδοσης 31-01-2024 στο όνομα της υπόλογου ΜΑΓΔΑΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ – ΑΔΑ: Ψ4Χ046907Θ-ΓΣΒ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 11/24-05-2023(θ ΕΗΔ4) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου με θέμα έκδοση ΧΕΠ από 01-07-2023 έως 31-12-2023
με ημ/νια απόδοσης 31-01-2024 στο όνομα της υπόλογου ΜΑΓΔΑΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ
Ημερομηνία: 29/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/06/2023 13:27:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4Χ046907Θ-ΓΣΒ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου