ΧΕ-1142 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΕΙ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2023 – ΑΔΑ: Ψ2ΡΣ46907Θ-Σ9Δ

Θέμα: ΧΕ-1142 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΕΙ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2023
Ημερομηνία: 23/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/07/2023 09:10:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΡΣ46907Θ-Σ9Δ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου