ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΤΗΣ Δ.ΥΠ.Α. ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024 – ΑΔΑ: Ψ1ΘΣ46907Θ-9ΦΓ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΤΗΣ Δ.ΥΠ.Α. ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024
Ημερομηνία: 26/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/06/2023 14:30:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΘΣ46907Θ-9ΦΓ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου