ΧΕ-1038 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 743/2023 & ΧΕ 684/2023 – ΑΔΑ: Ψ0ΤΨ46907Θ-Ξ3Υ

Θέμα: ΧΕ-1038 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 743/2023 & ΧΕ 684/2023
Ημερομηνία: 19/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/09/2023 08:45:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΤΨ46907Θ-Ξ3Υ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου