ΧΕ-1273 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΧΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ 31/7/2024 – ΑΔΑ: Ψ0ΤΨ46907Θ-Ε7Ψ

Θέμα: ΧΕ-1273 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΧΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ 31/7/2024
Ημερομηνία: 30/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/07/2023 10:45:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΤΨ46907Θ-Ε7Ψ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου