ΧΕ-1102 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞ/ΚΑ Ν.4958/2022 Αρθ.37 ΑΠ. Δ.Σ 23/17-10-2022 Θ2 & Ν.4975/2022 Αρθ.65 ΑΠ.Δ.Σ 27/12-12-2022 ΘΕΗΔ8 , CLAW A 21 (8363.16),CLAW Β ‘ 21 (4071.75) ,REBATE A 21 (119.52), REBATE B 21 (203.01), REBATE Γ’ 21 (190.03), REBATE Δ’ 21 (283.5) – ΑΔΑ: ΩΖΚΟ46907Θ-ΓΤ7

Θέμα: ΧΕ-1102 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞ/ΚΑ Ν.4958/2022 Αρθ.37 ΑΠ. Δ.Σ 23/17-10-2022 Θ2 & Ν.4975/2022 Αρθ.65 ΑΠ.Δ.Σ 27/12-12-2022 ΘΕΗΔ8 , CLAW A 21 (8363.16),CLAW Β ‘ 21 (4071.75) ,REBATE A 21 (119.52), REBATE B 21 (203.01), REBATE Γ’ 21 (190.03), REBATE Δ’ 21 (283.5)
Ημερομηνία: 21/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/06/2023 12:41:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΚΟ46907Θ-ΓΤ7
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου