Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.228/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΙ ΚΟΚΚΟΙ ΣΕ ΧΛΩΡΙΝΗ " από την εταιρεία ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ – ΑΔΑ: 9Β5546907Θ-ΦΔ5

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.228/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΙ ΚΟΚΚΟΙ ΣΕ ΧΛΩΡΙΝΗ "
από την εταιρεία ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ
Ημερομηνία: 07/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/06/2023 09:15:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Β5546907Θ-ΦΔ5
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου