Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.27/2023 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια "ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ " από την εταιρεία ΙΝΕΞ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕ ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ 330 – ΑΔΑ: 9ΤΘΙ46907Θ-ΥΙΜ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.27/2023 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια "ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ "
από την εταιρεία ΙΝΕΞ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕ ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ 330
Ημερομηνία: 14/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/06/2023 13:56:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΤΘΙ46907Θ-ΥΙΜ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου