Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΣΕΤ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 12FR» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 9ΨΝΦ46907Θ-5ΤΓ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΣΕΤ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 12FR» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 19/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/06/2023 13:49:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΨΝΦ46907Θ-5ΤΓ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου