ΧΕ-1306 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ POS ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. ΠΩΤ. 13864/30-06-2023 – ΑΔΑ: 9ΩΟΞ46907Θ-3ΣΞ

Θέμα: ΧΕ-1306 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ POS ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. ΠΩΤ. 13864/30-06-2023
Ημερομηνία: 30/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/07/2023 10:45:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΟΞ46907Θ-3ΣΞ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου