ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΝ. ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ 538 – ΑΔΑ: 9Ω8Κ46907Θ-0ΛΗ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΝ. ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ 538
Ημερομηνία: 09/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/06/2023 11:11:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ω8Κ46907Θ-0ΛΗ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου