Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 11/24-05-2023(θ ΕΗΔ4) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου με θέμα έκδοση ΧΕΠ από 01-07-2023 έως 31-12-2023 με ημ/νια απόδοσης 31-01-2024 στο όνομα της υπόλογου ΑΚΡΙΩΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ – ΑΔΑ: 9ΝΘΟ46907Θ-Σ43

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 11/24-05-2023(θ ΕΗΔ4) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου με θέμα έκδοση ΧΕΠ από 01-07-2023 έως 31-12-2023
με ημ/νια απόδοσης 31-01-2024 στο όνομα της υπόλογου ΑΚΡΙΩΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ημερομηνία: 29/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/06/2023 13:48:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΝΘΟ46907Θ-Σ43
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου