ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡ Α1241/2022 ΑΠΟΦ Ε ΤΡΙΜ ΔΙΟΙΚ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΠ281/2023 ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΑΕ ΕΛΕΝΗ ΚΕΚΗ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡ 10/10-05-2023 Θ3 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΣ – ΑΔΑ: 9ΛΟΚ46907Θ-Ξ9Μ

Θέμα: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡ Α1241/2022 ΑΠΟΦ Ε ΤΡΙΜ ΔΙΟΙΚ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΠ281/2023 ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΑΕ ΕΛΕΝΗ ΚΕΚΗ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡ 10/10-05-2023 Θ3 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΣ
Ημερομηνία: 14/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/06/2023 15:07:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΛΟΚ46907Θ-Ξ9Μ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου