ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΟΣ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ – ΑΔΑ: 9ΕΧΩ46907Θ-ΗΚΘ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΟΣ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ
Ημερομηνία: 15/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/06/2023 12:36:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΕΧΩ46907Θ-ΗΚΘ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου