ΧΕ-1296 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: 97ΝΛ46907Θ-3ΞΤ

Θέμα: ΧΕ-1296 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 30/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/07/2023 13:35:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 97ΝΛ46907Θ-3ΞΤ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου