ΧΕ-1104 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞ/ΚΑ Ν.4917/2022 Αρθ.31 ΑΠ. Δ.Σ 10/19-04-2022 Θ4 , Ν.4958/2022 Αρθ.37 ΑΠ. Δ.Σ 23/17-10-2022 Θ2, Ν.4975/2022 Αρθ.65 ΑΠ. Δ.Σ 27/12-12-2022 ΘΕΗΔ8 & Ν.5015/2023 Αρθ.6 ΑΠ. Δ.Σ 5/9-3-23 Θ6 , CLAW Β ’21 (222.72), R. Γ’ 21 (2.38), R. Δ’ 21 (2.05) – ΑΔΑ: 963Ν46907Θ-2ΦΞ

Θέμα: ΧΕ-1104 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞ/ΚΑ Ν.4917/2022 Αρθ.31 ΑΠ. Δ.Σ 10/19-04-2022 Θ4 , Ν.4958/2022 Αρθ.37 ΑΠ. Δ.Σ 23/17-10-2022 Θ2, Ν.4975/2022 Αρθ.65 ΑΠ. Δ.Σ 27/12-12-2022 ΘΕΗΔ8 & Ν.5015/2023 Αρθ.6 ΑΠ. Δ.Σ 5/9-3-23 Θ6 , CLAW Β ’21 (222.72), R. Γ’ 21 (2.38), R. Δ’ 21 (2.05)
Ημερομηνία: 21/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/08/2023 11:28:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 963Ν46907Θ-2ΦΞ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου