ΧΕ-993 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΝΟΙΚΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Α’ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2023 – ΑΔΑ: 95Τ046907Θ-ΖΒ7

Θέμα: ΧΕ-993 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΝΟΙΚΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Α’ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2023
Ημερομηνία: 08/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/06/2023 14:48:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 95Τ046907Θ-ΖΒ7
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου