ΧΕ-1039 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 752/2023 – ΑΔΑ: 6ΞΑΗ46907Θ-3ΦΒ

Θέμα: ΧΕ-1039 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 752/2023
Ημερομηνία: 19/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/09/2023 11:44:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΑΗ46907Θ-3ΦΒ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου