ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΕΝΟΥ 600CC – ΑΔΑ: 6ΒΤΟ46907Θ-Φ0Ο

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΕΝΟΥ 600CC
Ημερομηνία: 26/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/06/2023 10:54:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΤΟ46907Θ-Φ0Ο
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου