Προμήθεια αναλώσιμου υλικού για τα δύο (2) καινούργια μόνιτορ CARESCAPE Β650 (ΙΝΒΙΤ 1815 και ΙΝΒΙΤ 1816) του οίκου GE Healthcare του Τ.Ε.Π – ΑΔΑ: 6ΡΖΗ46907Θ-8ΕΙ

Θέμα: Προμήθεια αναλώσιμου υλικού για τα δύο (2) καινούργια μόνιτορ CARESCAPE Β650 (ΙΝΒΙΤ 1815 και ΙΝΒΙΤ 1816) του οίκου GE Healthcare του Τ.Ε.Π
Ημερομηνία: 13/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/06/2023 10:06:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΖΗ46907Θ-8ΕΙ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου