ΧΕ-1295 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ Ε.Σ.Υ. Covid -19 ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 ,Υπ. 6 /ΟΠΣ 5070602 – ΑΔΑ: 6Ρ7846907Θ-ΒΜ9

Θέμα: ΧΕ-1295 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ Ε.Σ.Υ. Covid -19 ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 ,Υπ. 6 /ΟΠΣ 5070602
Ημερομηνία: 30/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/07/2023 13:39:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ρ7846907Θ-ΒΜ9
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου