Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.193/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ " από την εταιρεία ECOSTER AE (ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ 89) – ΑΔΑ: 6ΠΘΔ46907Θ-67Κ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.193/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ "
από την εταιρεία ECOSTER AE (ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ 89)
Ημερομηνία: 14/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/06/2023 13:39:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΘΔ46907Θ-67Κ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου