ΧΕ-1043 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 190/2023 – ΑΔΑ: 6ΨΥΤ46907Θ-ΨΙ5

Θέμα: ΧΕ-1043 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 190/2023
Ημερομηνία: 19/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/07/2023 09:06:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΥΤ46907Θ-ΨΙ5
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου