ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ (ΕΠΙΠΛΕΟΝ 20) ΑΡ ΠΡΩΤ 12027/8-6-2023 – ΑΔΑ: 6ΨΨ446907Θ-Ι6Τ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ (ΕΠΙΠΛΕΟΝ 20) ΑΡ ΠΡΩΤ 12027/8-6-2023
Ημερομηνία: 13/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/06/2023 08:59:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΨ446907Θ-Ι6Τ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου