ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ " .(ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ 107) – ΑΔΑ: 6Ψ0Ζ46907Θ-2ΗΖ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ " .(ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ 107)
Ημερομηνία: 07/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/06/2023 10:19:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ψ0Ζ46907Θ-2ΗΖ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου