Έρευνα αγοράς-τιμών για την προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» (CPV: 33141620-2)» προκειμένου να συνταχθεί προϋπολογισμός για την έναρξη διαγωνιστικής διαδικασίας. – ΑΔΑ: 6ΠΠΝ46907Θ-3Ρ3

Θέμα: Έρευνα αγοράς-τιμών για την προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» (CPV: 33141620-2)» προκειμένου να συνταχθεί προϋπολογισμός για την έναρξη διαγωνιστικής διαδικασίας.
Ημερομηνία: 19/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/06/2023 09:06:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΠΝ46907Θ-3Ρ3
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου