ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – ΑΔΑ: 6ΟΠ246907Θ-Κ15

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Ημερομηνία: 28/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/06/2023 10:52:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΟΠ246907Θ-Κ15
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου