ΧΕ-1003 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡ. 6/17-03-2023 Θ11 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ , ΑΦΟΡΑ Δ.Δ. 17 – ΑΔΑ: 6ΩΩ546907Θ-ΔΓΓ

Θέμα: ΧΕ-1003 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡ. 6/17-03-2023 Θ11 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ , ΑΦΟΡΑ Δ.Δ. 17
Ημερομηνία: 14/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/06/2023 14:48:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΩ546907Θ-ΔΓΓ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου