ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΑΔΑ: 6ΩΧΔ46907Θ-4ΓΧ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Ημερομηνία: 26/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/06/2023 10:48:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΧΔ46907Θ-4ΓΧ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου