Προμήθεια και αντικατάσταση λήψης οξυγόνου (τύπου ΕΝ737-6 PΒ) Παθολογικής Κλινικής – ΑΔΑ: 6Ω5846907Θ-Λ6Σ

Θέμα: Προμήθεια και αντικατάσταση λήψης οξυγόνου (τύπου ΕΝ737-6 PΒ) Παθολογικής Κλινικής
Ημερομηνία: 13/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/06/2023 09:36:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ω5846907Θ-Λ6Σ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου