ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΥΠΟΚΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΠΙΚΩΝ ΠΛΥΣΕΩΝ – ΑΔΑ: 6ΛΨΓ46907Θ-8ΨΥ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΥΠΟΚΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΠΙΚΩΝ ΠΛΥΣΕΩΝ
Ημερομηνία: 12/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/06/2023 12:08:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΨΓ46907Θ-8ΨΥ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου