ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ OPERA – ΑΔΑ: 6ΗΗΙ46907Θ-Δ0Ε

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ OPERA
Ημερομηνία: 13/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/06/2023 14:53:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΗΙ46907Θ-Δ0Ε
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου